Filosoferen & Wereldburgerschap

In november 2010 gaat Wonder Why starten op het Cosmicus Montessori Lyceum in Amsterdam voor alle drie eerste klassen HAVO/VWO.
De school is een zogenaamde Unesco-school...

Vier thema's staan op een dergelijke school centraal: Vrede en mensenrechten, burgerschap, intercultureel leren en duurzaamheid. Een UNESCO-school koppelt onderwijsprojecten over de thema's waar mogelijk aan speciale dagen /jaren van de UNESCO en van de Verenigde Naties, en onderhoudt contacten met leraren en leerlingen van andere UNESCO-scholen, in en buiten Nederland, waarbij andere culturen volop aan&dacht krijgen.


Wonder Why is gevraagd een project uit te voeren binnen het vak Wereldburgerschap. We gaan 6 lessen over verschillende millenniumdoelen filosoferen. "Waarom moeten mannen en vrouwen gelijk behandeld worden: ze zijn toch niet gelijk?" zal gespreksstof opleveren voor een les over de beoogde gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. "Ben jij verantwoordelijk voor troep in de wereld?" over het doel van een duurzaam milieu.

Op deze manier vormen leerlingen zelf een mening over de waarden die worden uitgedragen met de millenniumdoelen. Ze zullen niet simpelweg reproduceren wat de juf zegt over armoede en kindersterfte, maar zelf nadenken hoe zij de wereld zouden vormgeven, als dat hun taak zou zijn. Ze zullen reflecteren op hun eigen verantwoordelijkheid als wereldburger. En ze zullen grondig nadenken over dingen als eerlijke verdeling, gelijkheid, plichten en rechten, en lange termijn denken op globale schaal.